Design Thinking nedir?

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

Design Thinking, yani tasarım odaklı düşünme en temelinde, herhangi bir birime ya da gruba özel olmaksızın, belirlenen bir soruna insan odaklı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmak adına kullanılan bir metodoloji. 1980’lerin sonlarında Harvard, Stanford, MIT gibi dünyanın önde gelen akademik kurumlarında, tasarımcıların kullandığı bakış açısı ve tekniklerin tasarım dışındaki alanlara da entegre edilebileceği konuşulmaya başlandı. İş dünyasının bu yaklaşımla tanışması ise 2000’li yılların başlarını buldu. Globalde Google ve Apple gibi yenilikçi kurumların Design Thinking’i benimsemeleri ile beraber metodolojinin farklı sektörlerde kullanımı hızla yaygınlaştı. Bu dönüşümde insan odaklı çözümlere duyulan ihtiyacın giderek artması da çok büyük bir etken.

Şirketler ile tasarım odaklı düşünme workshop’ları gerçekleştirirken en önem verilen noktalardan biri ise konunun sahibi hangi departman olursa olsun workshop katılımcılarının departman çeşitliliğinin olabildiğince fazla olması. Bu çeşitlilik hem çalışmanın verimliliğini arttırıyor hem de şirket içerisinde birlikte çalışma kültürünün benimsenmesini sağlıyor, departmanlar arası iletişimi arttırıyor. Ortaya çıkan çözümler ise yalnızca bir kişinin ya da grubun değil tüm şirketin oluyor ve çok daha rahat bir şekilde benimseniyor, uygulamaya geçiriliyor. Bir diğer önemli nokta da çalışma boyunca (metodolojinin araştırma ve değerlendirme aşamalarında) ele alınan konunun hedef kitlelerini temsil eden insanlara dokunabilmek, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını birinci ağızdan duyup, inovasyonun en önemli ön koşulu olan içgörüleri yakalayabilmek.

ArtBizTech, düzenlediği Design Thinking workshop’larıyla şirketlerin insanı odağına alan, yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirmesine destek oluyor. Ayrıca, workshop’lara entegre ettiği Artful Thinking pratikleri ile pazarlamadan insan kaynaklarına, üretimden iş geliştirmeye her birimden çalışanın, yaratıcılık, kavramsal düşünme, görsel düşünme, patern yakalama, doğru soruları sorma gibi sağ beyin yetkinliklerini kazanmasını sağlıyor. İki ile beş gün arasında süren, şirketlerin geliştirmek istediği belli bir alana yönelik inovatif fikirler üretilmesi ve üretilen fikirlerin prototiplerinin hedef kitleler ile test edilmesi ile sonuçlanan workshop’ların yanı sıra, bu metodolojiyi kurum kültürünün bir parçası haline getirmek isteyen şirketler için vaka çalışmaları üzerinden ilerlenen eğitimler de veriliyor.

Workshop’larda Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kurumların taktiksel ve operasyonel seviyedeki inovasyon ihtiyaçlarına çözümler bulmak amacıyla kullanan ArtBizTech, ayrıca metodolojinin kurumun geneli tarafından özümsenmesini de hedefliyor.

ArtBizTech Team